قالب پرتینکس

قالب پرتینکس

قالب پرتینکس

قالب پرتینکس

قالب پرتینکس

 

ارائه قالب پرتینکس pertinax برای اولین بار در ایران توسط این قالب سازی سعدی انجام پذیرفت.

از مزایای استفاده از پرتینکس این است که زمان زیر چسبانی توسط اپراتور ماشین به شکل قابل توجهی کاهش می یابد،

یعنی زمان را برای یک قالب با تعداد جعبه از چند ساعت به چند دقیقه تقلیل می دهد و از همه مهمتر اینکه در کیفیت

خط تای جعبه تاثیر بسزایی دارد زیرا کلیه کانال ها خیلی دقیق به یک اندازه ایجاد شده و از خطای دست خبری نیست،

در نتیجه می توان خط تای قوی و یکدستی را انتظار داشت.

شایان ذکر است که با این تکنولوژی می توان انتظار تیراژ بسیار زیادتری را نسبت به سایر زیر چسبانی ها توقع داشت.

درباره نویسنده

قالب سازی سعدی